O firmie

Od 2003 roku pomagamy w zdobywaniu wiedzy, podnoszeniu kwalifikacji zawodowych oraz doskonaleniu umiejętności.

Potencjał szkoleniowy oraz bogate doświadczenie pozwala nam na dotarcie ze swymi usługami do bardzo szerokiego grona odbiorców. Realizujemy szkolenia na potrzeby zakładów pracy, jednostek oraz instytucji administracji państwowej i samorządowej. Z powodzeniem uczestniczymy w przetargach, konkursach i programach unijnych, współpracujemy także z rozmaitymi organizacjami i firmami.

Posiadamy liczne rekomendacje oraz referencje wystawione przez urzędy, szkoły, firmy i instytucje, potwierdzające należyte wykonanie powierzonych szkoleń, kursów i projektów.

Nasza placówka specjalizuje się w przeprowadzaniu szkoleń informatycznych oraz egzaminów w standardzie ogólnoeuropejskim ECDL – posiadamy Centrum Egzaminacyjne ECDL oraz mobilne laboratorium ECDL.

PRO EUROPA od 2003 r. organizuje:

Kursy językowe:

 • angielskiego,
 • francuskiego,
 • niemieckiego,
 • rosyjskiego,
 • hiszpańskiego,
 • włoskiego;
 • specjalistyczne szkolenia językowe dla potrzeb zakładów pracy i instytucji, administracji państwowej i samorządowej.
Zajęcia realizowane są w formie indywidualnej oraz grupowej.

Kursy komputerowe:
 • obsługa komputera,
 • ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych),
 • komputerowe programy specjalistyczne (księgowe, kadrowe, magazynowe).

Szkolenia zawodowe, np.:
 • księgowość komputerowa,
 • kasjer fakturzysta,
 • sprzedawca z obsługa kas fiskalnych,
 • kadry i płace,
 • przedsiębiorczość,
 • sekretarka,
 • kelner-barman,
 • kucharz,
 • kucharz małej gastronomii z elementami cateringu,
 • kurs kosmetyczny,
 • ocieplanie ścian zewnętrznych i tynkarstwo,
 • wykańczanie wnętrz z glazurnictwem,
 • pracownik ochrony osób i mienia,
 • pracownik obsługi hotelu,
 • pracownik sprzątający i pokojowa,
 • pracownik administracyjno-biurowy,
 • ogrodnik,
 • opiekun osób starszych i chorych,
 • operator stacji paliw.

Obsługa urządzeń:
 • kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym z uprawnieniami UDT,
 • magazynier z obsługą wózków widłowych.

Szkolenia osobowościowe, np.:
 • praca w zespole - trening umiejętności współpracy,
 • świadomość jakości pracy i współpracy (wg koncepcji duńskiej),
 • techniki negocjacji,
 • komunikacja interpersonalna.

Doradztwo zawodowe:
 • indywidualne doradztwo zawodowe polegające na rozmowach pomiędzy doradcą lub psychologiem a Klientem,
 • grupowe doradztwo zawodowe to spotkania odbywające się w większym gronie, mające na celu aktywizację zawodową poszczególnych grup osób.

PRO EUROPA działa w szczególności na podstawie:

» ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. Nr 67 poz. 329 z póź. zm),
» statutu Centrum Kształcenia Zawodowego i Języków Obcych PRO EUROPA.

PRO EUROPA jest niepubliczną placówką oświatową kształcenia ustawicznego, która działa zgodnie z wpisem do ewidencji placówek niepublicznych prowadzonej przez Powiat Tomaszowski.

PRO EUROPA wpisana jest do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.


Nadzór pedagogiczny nad właściwym przebiegiem procesu nauczania sprawuje KURATORIUM OŚWIATY w Łodzi.


PRO EUROPA prowadzi działalność oświatową w oparciu o opis standardów nauczania języków obcych wg kryteriów RADY EUROPY.


Programy szkoleń opracowujemy w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz. U. z 1993r. Nr 103, poz.472). Nasze programy są zgodne ze standardami kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń zawodowych, dostępnych w bazach danych prowadzonych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Nasza prezentacja w informatorze - Centrum Kształcenia Zawodowego i Języków Obcych PRO-EUROPA.


Fundusze strukturalne

Wojewódzki Urząd Pracy Człowiek najlepszą inwestycją

Program kapitał ludzki
noclegi.pl